සෝවියට් දේශයේ අන්තිම කාලයේ, බෝල්ටික් සමූහාණ්ඩු හරහා නිර්මාණය කෙරුණ මෙම මිනිස් දම්වැල සඳහා මිලියන දෙකක පිරිසක් එක් වූ බව විශ්වාස කෙරෙනවා.