මිලියන දෙකක ජනකායක් සහභාගී වූ බෝල්ටික් මිනිස් දම්වැල

සෝවියට් දේශයේ අන්තිම කාලයේ, බෝල්ටික් සමූහාණ්ඩු හරහා නිර්මාණය කෙරුණ මෙම මිනිස් දම්වැල සඳහා මිලියන දෙකක පිරිසක් එක් වූ බව විශ්වාස කෙරෙනවා.

Related Articles