ලංකාවේ මුල්ම වැව- බසවක්කුලම

ලංකාවේ පළමු වැව නිර්මාණය කළේ පණ්ඩුකාභය රජතුමා බව අපි කවුරුත් දන්නවා. අද එම වැව හඳුන්වන්නේ මොන නමින් ද?

Related Articles