කොළඹ කෞතුකාගාරය ඉදිවුණේ මෙහෙමයි

වසර 144කට වඩා පැරණි කොළඹ කෞතුකාගාරය ඉදිවුණේ ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුකාරවරයෙකුගේ මහත් පරිශ්‍රමය මත යි.

Related Articles