ජනතාව විසින් කා දැමූ අගමැති

ජනතාව විසින් තමන්ට නොරිසි පාලකයින් මරා දැමූ අවස්ථා ගැන ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. එයින් නොනැවතී ඕලන්ද ජනතාව සිය අගමැති ආහාරයට ගත්තා.

Related Articles