සෝවියට් කඳවුර බිඳ වැටීම

ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ ධනවාදී කඳවුර සහ සෝවියට් දේශය ප්‍රමුඛ සමාජවාදී කඳවුර අතර නිරවි යුද්ධය නිමා වුණේ සෝවියට් කඳවුරේ බිඳ වැටීමෙන්. අද අපි කියන්නේ ඒ ගැන​

Related Articles