රුසියාවේ ප්‍රකට​ අධිරාජ්‍යයින් පස් දෙනෙක්

රුසියාව ලෝකයේ ලොකුම රටයි. මේ රට පාලනය කළ අධිරාජයින් අතුරින් ප්‍රසිද්ධම පස් දෙනෙකු ගැනයි මේ විස්තරය​.

Related Articles