සයුර, ගුවන හා ගොඩබිම ආවරණය වන දියකාවා මෙහෙයුම

ශ්‍රී ලංකා යුද, ගුවන්, හා නාවික හමුදා ඒකාබද්ධ ව විදේශීය රටවල හමුදාවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුකෙරෙන 9 වන දියකාවා මෙහෙයුම පසුගිය දා නිමාව දුටුවා.

Related Articles