ස්පාඤ්ඤ රජුට උපහාර පිණිස නම තැබූ රට – පිලිපීනය

පිලිපීනයට එම නම තබන්නේ ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයන් විසින් තම රජුට කරන උපහාරයක් පිණිස බව ඔබ දැන සිටියා ද?

Related Articles