අනුරාධපුරය සුන්දර කළ ඉසුරුමුණි පෙම්යුවළ

පෙමින් වෙළී සිටින පෙම්වත් යුවළක් නිරූපිත කැටයමක් ලංකාවෙන් හමුවන්නේ අනුරාධපුර ඉසුරුමුණිය විහාරයෙන් පමණ යි.

Related Articles