සෝමා දේවිය සිහිවීමට ඉදිකළ ස්ථූපය

වළගම්බා රජතුමා විසින් සෝමා දේවිය සිහිවීම පිණිස ඉදිකළ ලංකාරාම ස්ථූපය පිළිබඳව ඔබ දන්නවා ද?

Related Articles