මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ ඉතිහාසය

ලංකාවේ දුම්රිය ඉතිහාසයේ මුල් යුගයේ දී මෙරට ප්‍රධානතම දුම්රිය ස්ථානය බවට පත්ව තිබුණේ කොටුව නොව මරදාන ස්ටේසම බව ගොඩදෙනෙකු දන්නේ නැහැ.

Related Articles