මිරිස් මාළුවක් නිසා ගොඩනැගුණු මිරිසවැටිය දාගැබ

දුටුගැමුණු රජතුමා භික්ෂූන් වහන්සේලාට පූජා නොකර මිරිස් මාළුවක් අනුභව කිරීමේ වරදට ඉදිකළ මිරිසවැටිය ස්තූපය පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles