පොළොන්නරුව සුන්දර කළ නෙළුම් දඬු මණ්ඩපය

නිශ්ශංකමල්ල රජුගේ කාල සමයේ ඉදිවුණු අගනා නිර්මාණයක් වන නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය පිළිබඳව යි මේ. 

Related Articles