නාසි හමුදාව සමඟ සටන් කළ පෝලන්ත තැපැල් සේවකයන් ගේ වික්‍රමය

පෝලන්තය ආක්‍රමණය කිරීමට ජර්මනිය තීරණය කළ මොහොතේ පටන් ගතවූ සෑම දිනයක් ම ලෝක ඉතිහාසයට එකතු වූ විශාල පරිච්ඡේද බඳු යි.

article

සිංහල ගීතිකා මුලින් ම ගැයූ බද්දේගම ක්‍රිස්තුදේව පල්ලිය

කලකට පෙර ගීතිකා ගායනා කළේ ලතින් භාෂාවෙන්. සිංහලෙන් ගීතිකා මුලින් ම කියූ පල්ලිය වන්නේ බද්දේගම ක්‍රිස්තුදේව දේවස්ථානය යි.

article

End of Articles

No More Articles to Load