සුන්දර ගල් විහාරයේ අසිරිය විඳිමු

එකල පොළොන්නරුවේ ආගමික ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම සඳහා මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමන් ඉදිකර වූ උත්තරාරාමය නම් විහාරය අද හඳුන්වන්නේ ගල් විහාරය නමින්. එන්න! සුන්දර ගල් විහාරයේ අසිරිය විඳින්න. 

Related Articles