මේ සුප්‍රකට ඡායාරූපය සංස්කරණය කළේ ඇයි?

1945 දී ගන්නා ලද මේ ප්‍රකට ඡායාරූපය එක්තරා සිද්ධියක් හේතුවෙන් සංස්කරණය කරන්නට සිදු වුණා.

Related Articles