ඵුස්සදේව යෝධයා ඉදිකළ විහාරය

දුටුගැමුණු රජතුමාගේ දසමහා යෝධ සේනාවේ සිටි හක්ගෙඩි පිඹීමේ ශූරයා වුණු ඵුස්සදේව යෝධයා සිය හක්ගෙඩිය තැන්පත් කරමින් ඉදිකළ සංඛපාල විහාරය පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles