රන්මසු උයනේ අභිරහස් විශ්ව සලකුණ

අනුරාධපුර රන්මසු උයනේ පිහිටි විශාල ගල්තලාවක අභිරහස් සලකුණක් දක්නට ලැබෙනවා. එයින් නිරූපණය වන දේ පිළිබඳ ව තවමත් හඳුනා ගෙන නැහැ. මේ වීඩියෝව ඒ ගැන යි.

කවරයේ ඡායාරූපය- රන්මසු උයනේ විශ්ව සලකුණ- Flickr.com 

Related Articles