සංගීතය මියගිය දිනය

1959 වසරේ පෙබරවාරි මස තුන් වනදා ඇමෙරිකානුවන් සලකන්නේ ‘සංගීතය මියගිය දා’ ලෙසයි. එදින ඔවුන්ට නැගීඑන සංගීතඥයින් තිදෙනෙක්ම අහිමි වුණා.

Related Articles