විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ ඉතිහාස කතාව

19 වන සියවසේ මැද භාගයේ දී කොළඹ නගරය තුළ අක්කර 120ක උද්‍යානයක් නිර්මාණය කෙරුණා.

Related Articles