ව්ලැදිමීර් පුටින්ගේ KGB කාලය​

ව්ලැදිමීර් පුටින් වයස අවුරුදු 23 දී සෝවියට් KGB ඔත්තු සේවයට බැඳුණා. මේ ඔහුගේ KGB සේවා කාලය ගැනයි.

Related Articles