රුසියානු දිනය කියන්නේ මොකක්ද​?

ජූනි 12 වනදා රුසියාවේ හඳුන්වනු ලබන්නේ “රුසියානු දිනය​” යනුවෙන්. සෝවියට් දේශය බිඳ වැටීමේදී සිදුවූ වැදගත් සිද්ධියක් මෙම දිනය සැමරීමට හේතු වනවා.

Related Articles