අභියෝගවලට කැමති ඔබට වෙනස් ගණිත ගැටලු කිහිපයක් 

ශරීරය මෙන්ම ‍මොළය ද නිරන්තරයෙන් පුහුණු කිරීමෙන් එහි හැකියාව වර්ධනය කර ගත හැකි වෙනවා. විවිධ අභියෝග සමඟ මොළයේ නියුරෝන මාවත් අලුතින් සැකසීම සහ අලුත්වැඩියාව සිදු වෙනවා. අභියෝගවලට කැමති ඔබට වෙනස් ගණිත ගැටලු කිහිපයක් මෙන්න.

Related Articles