චතුරංග පෙතේ ‍රැජිණ

චෙස් මාස්ටර් සුනීතා විජේසූරිය ලාංකික චෙස් ක්‍රීඩාවේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස හැඳින්වීමේ වරදක් නැහැ.

Related Articles