සුපිරි 30ක ආනන්දය, ආනන්ද් කුමාර්

සිසුන් ගණනාවකට තමාගේ වියදමින් උගන්වන සුපිරි ගුරුවරයෙක් පිළිබඳව ඉන්දියාවෙන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වුණා. එම චිත්‍රපටයට පාදක වූ සැබෑ ගුරු තරුව පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles