ඇන්ජෙලා මර්කල්ගේ අපූරු විලාසිතා

වසර 16ක් පුරාවට ජර්මනියේ චාන්සලර්වරිය ලෙසින් කටයුතු කළ ඇන්ජෙලා මාර්කල් පසුගිය දිනයක විශ්‍රාම ගියා. ඇය ජර්මනිය පාලනය කළ කාලයේ අනුගමනය කළ සරල විලාසිතා කාගේත් අවධානය දිනා ගත්තා.

Related Articles