කැසට්පටයේ නිර්මාතෘ ලොවින් සමුගනී

ෆිලිප්ස් සමාගමටත්, සෝනි සමාගමටත් කැසට්පටයේ තාක්ෂණය බෙදා දෙමින් ලොව පටියකින් මුසපත් කළ ‘ලූ ඔටන්ස්’ පසුගියදා ලොවින් සමුගත්තා. 

Related Articles