ස්පයිඩර් මෑන්ගේ පියා නික්ම යයි!

ලෝ ප්‍රකට ස්පයිඩර් මෑන් හා අයන් මෑන්ගේ ‘පියා’ සිය ජීවන රඟමඩලට සමු දී තිබෙනවා. මේ සටහන ඔහු ගැන යි.

Related Articles