හිරොහිතෝ අධිරාජයා

ජපානය ගැන කියද්දි බොහෝ දෙනා අසා තිබෙන නමක් තමයි හිරොහිතෝ අධිරාජයාගෙ නම​. ජපානයේ දැවැන්ත පරිවර්තනයන් වන සමයේ එරට අධිරජයා වූයේ ඔහුයි.

Related Articles