ජීවන රඟමඩලින් බැස ගිය ප්‍රාසාංගික වේදිකාවේ බයිලා රජු

ප්‍රාසාංගික වේදිකාවෙ බයිලා රජු  ඩෙස්මන්ඩ් ඇනක්ලීටස් රජීව ද සිල්වා ජීවන රඟමඩලින් පසුගිය 09 වැනිදා බැස ගියා. ප්‍රාසාංගික වේදිකාවේ බයිලා රජුනි! ඔබට සුබ ගමන්!

Related Articles