කාලතුවක්කු උණ්ඩයක් දරාගත හැකි මිනිසා

ෆ්‍රෑන්ක් ‘කැනන්බෝල්’ රිචර්ඩ්ස් ලොව ජීවත් වූ ශක්තිමත්ම මිනිසෙක් ලෙස සැලකෙනවා. ඔහුට සිය උදරය ආධාරයෙන් කාලතුවක්කු උණ්ඩයක් නැවැත්වීමේ හැකියාව තිබුණා.

Related Articles