බොලිවුඩයේ පෑයූ වියපත් තාරකාවී

දුක්ගැහැට පිරුණු ජීවිතය වසර ගණනාවක් ගෙවා හදිසියේම බොලිවුඩයේ තාරකාවක් වන්නට වරම් ලැබූ තැනැත්තියක්, රනූ මොන්ඩාල්.

Related Articles