කලා අඹරෙන් බැසගිය ඉන්ද්‍රාණි සේනාරත්න

ලාංකීය කලා ලෝකයේ තවත් දීප්තිමත් තරුවක් වන ගායිකා ඉන්ද්‍රාණි සේනාරත්න මිය පසුගිය දා සිය ජීවිතයෙන් සමුගත්තා. මේ ඇය පිළිබඳව යි.

Related Articles