“කිසිවක් නොකර සිටීමට” වැටුප් ලබන ශෝජි

අපි හැමෝට ම සිහින රැකියාවක් තිබෙනවා. ඒත්, ශෝජි ගේ රැකියාව අපි සිහිනෙකින්වත් නොසිතන අන්දමේ රැකියාවක්! “කිසිවක් නොකර සිටීම” තම‍යි ඔහු ගේ රැකියාව! ඒ වෙනුවෙන් ශෝජිට විශාල මුදලකුත් ලැබෙනවා.

සරලව ම ශෝජි සිදු කරන්නේ සිය සේවාදායකයාගේ තනි නොතනියට සිටීම යි. ශෝජි තමා ම කුලියට දෙන අතර, සේවාදායකයාට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක සිටීමට ඔහු සැදී පැහැදී සිටිනවා.

පසුගිය වසර හතර තුළ ඔහු තනි නොතනියට සිටීම් 4000 ක් පමණ සිදු කර තිබෙනවා.

Related Articles