ජය මල්ලෙන් දිවිය එළිය කරන “ජයවේවා! අංකල්”

කොවිඩ්-19 වසංගත අඳුර මධ්‍යයේ 15 වසරක් පුරාවට වෘත්තියේ නියුතු ඩී. එල්. අනුර කුමාරසිරි ලොතරැයි ව්‍යාපාරයට නව එළියක් ගෙන එන සොඳුරු මිනිසෙක්. මේ, “ජයවේවා අංකල්”ගේ කතාවයි.

Related Articles