බෑණකු අතින් ඝාතනය වූ සෞදි අරාබියේ ෆයිසාල් රජු

සෞදි අරාබියේ ප්‍රතිසංස්කරණවාදී රජෙක් ලෙස ප්‍රකට වූ ෆයිසාල් රජු, 1975 මාර්තු මාසයේ දී ඝාතනය වුණා.

Related Articles