ඩවුනින් වීදියේ අගමැති නිල නිවසේ ස්ථිර පදිංචිකරු “ලැරී”

එක්සත් රාජධානියේ අගමැති නිල නිවසේ බොහොම අපූරු සේවකයෙක් ඉන්නවා. නිල නිවසේ මීයන් දඩයම් කරන එක තමයි එයාගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය.

Related Articles