භාරතයට අහිමි වූ අසහාය ගීත කෝකිලාවිය – ලතා

භාරතීය සිනමාවේ ගීත කෝකිලාවිය ලෙස විරුදාවලිය ලත් ලතා මංගේෂ්කාර් පසුගිය පෙබරවාරි මස 6 වැනි දා සිය ජීවිතයට සමු දුන්නා. මේ ඇය පිළිබඳ ස්මරණයක්.

Related Articles