ලාංකිකයෙක් ඔලිම්පික් අශ්වාරෝහක තරගවලට

ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලබා ස්වීඩනයේ හැදී වැඩුණු මැතිල්ඩා කාල්සන්, මෙවර ඔලිම්පික් තරගාවලියේ දී අශ්වාරෝහක තරග වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරනවා!

Related Articles