90 දශකයේ පන්දු රැකීමෙහිලා ‘මහානාම’ සන්නාමය!

90 දශකයේ ලෝක ක්‍රිකට් පිටිය වර්ණවත් කළ සුපිරි පන්දු රකින්නන් අතුරින් රොෂාන් මහානාමට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි වුණා. මේ ඔහුගේ සුපිරි පන්දු රැකීම් පිළිබඳව යළි සිහිපත් කිරීමක්.

Related Articles