හදිසියේ නිහඬ වුණු සුනිල හඬ…!

ශ්‍රී ලාංකීය ජනප්‍රිය සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ පතාක යෝධයකු වූ සුනිල් පෙරේරා අප අතරින් පසුගියදා සදහට ම සමුගත්තා. ඔහු ගේ හදිසි වියෝව ශ්‍රී ලාංකීය සංගීත ක්ෂේත්‍රයට මැකිය නොහැකි පාඩුවක්.

Related Articles