අපෙන් සමු ගත් සිනමාවේ සුපිරි දුෂ්ටයා – ‘විල්සන් කරු’

ශ්‍රී ලාංකීය සිනමාවට අනුපමේය සේවයක් ඉටු කළ, අසහාය රංගන ශිල්පී විල්සන් කරුණාරත්න පසුගිය දින අප අතරින් සදහට ම සමු ගත්තා.

Related Articles