කොලිවුඩයේ වීරයාගේ 68 වන උපන් දිනය

කොලිවුඩයේ සුපිරි තරුව රජිණිකාන්ත් සිය 68 වන උපන් දිනය පසුගියා දා සමරණු ලැබුවා.

Related Articles