පිටකොටුවේ MGR

අපි බොහෝ දෙනාගේ ජීවිත ඇතුලාන්තයේ කවුරුම හෝ වීරයෙක් ඉන්නවා. අපි ඒ අයගේ ඇතැම් දේවලට අනුගත වෙනවා. මේ එහෙම වීරයෙක් එක්ක ජීවත් වෙන ‘පිටකොටුවේ MGR’ පිළිබඳව යි.

Related Articles