92 වැනි උපන්දිනය සමරන ළමා ලොව වීරයා ටින් ටින්

ටින් ටින් නිර්මාණය කරන්නෙ බෙල්ජියානු කාටූන් ශිල්පී ජෝර්ජ් ප්‍රොස්පර් රෙමී. ‘ඇඩ්වෙන්චර්ස් ඔෆ් ටින් ටින්’ ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නෙ 1929 ජනවාරි 10වැනි දා යි

මේ 92 වැනි උපන්දිනය සමරන ටින් ටින් චරිතය දෙස ආපසු හැරී බැලීමක්.

Related Articles