ලංකාවේ බයිලා රජු වොලී බැස්ටියන්

ලංකාවේ බයිලා කලාව එම යුගයේ දී ජනප්‍රියත්වයට පත් කරන්නට කටයුතු කළ කපිරිඤ්ඤා වගේම කැලිප්සෝ තාලවලටත් සිංහල බයිලා සිංදු කියූ, බයිලා ලොවේ කිරුළු දැරූ රජු හෙවත් වොලී බැස්ටියන් පිළිබඳව යි මේ.

Related Articles