අයිස් මිනිසා – විම් හොෆ්

ඕලන්ද ජාතික විම් හොෆ් හැඳින්වෙන්නේ ‘අයිස් මිනිසා’ ලෙසයි. ඒ ඇයිදැ යි දන්නවා ද?

Related Articles