ජෝර්දානයේ සිදුවන “එරොපොනික්ස්” කෘෂි පෙරැළිය

ජලය සම්පතින් දුප්පත් රාජ්‍යයක් වුවත්, කෘෂි නිෂ්පාදනයෙන් පොහොසත් රාජ්‍යයක් වීමේ සිහිනය ජෝර්දානය අතහැර නැහැ. “එරොපොනික්ස්” කෘෂි පෙරැළිය එහි නවත ම විප්ලවය යි.

Related Articles