ශ්‍රී ලංකාවේ බිඳවැටුණු ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයට යළි පණ දෙන්නේ කෙසේද?

පළමු කථාංගයෙන්, අපි දේශීය ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම් සිදු කළ දරුණු මූල්‍ය සූරාකෑමට සහ නොයෙකුත් මානව හිමිකම් කඩවීම්වලට ගොදුරු වූ කාන්තාවන් තිදෙනකුගේ අත්දැකීම් ගැන සාකච්ඡා කළා.
දෙවන කථාංගයේදී, අප අවධානය යොමු කරන්නේ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති හා විසඳුම් වෙත වන අතර, එය UNDP හි සහාය  ඇතිව සිදු වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දුරට නියාමනය නොකළ හා ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශයට සම්බන්ධ, ඔවුන්ගේ සහ ඒ හා සමාන සිද්ධීන් සිය ගණනක් දැනට UNDP විමර්ශනය කරමින් සිටිනවා. මේ සඳහා යුරෝපීය සංගමය මඟින් අරමුදල් සපයන ලදී.
මේ වින්දිතයන්ට යුක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා ගත හැකි පියවර හෝ විසඳුම් මොනවාද?

Related Articles