පිරමීඩ ගැන ගොඩ නැඟී ඇති මතවාද

අප ජීවත් වන ලෝකය තුළ පුදුම 7 ක් තිබෙන බව අප සියලු ම දෙනා දන්නා කරුණක්. නූතන පුදුම 7 නම් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ලොව පුරා පුරාතන පුදුම 7 ක් ද දකින්නට ලැබුණා.

එම පුරාතන පුදුම 7 විවිධ හේතු නිසා විනාශ වී ගොස් මේ වන විට ඉතිරි ව තිබෙන්නේ එකම එක නිර්මාණයක් පමණයි. ගීසා හි මහා පිරමීඩ යනු ඒ පුරාතන පුදුම 7 තුළ තවමත් ඉතිරි ව ඇති එක ම නිර්මාණය වනවා.

එම යුගයේ ඊජිප්තුව පුරා පිරමීඩ ගණනාවක් දකින්නට ලැබුණා. මේ වන විට ඊජිප්තුව තුළ තිබී පුරාණ පිරමීඩ 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. මේ පිරමීඩ ආශ්‍රිත ව ගොඩ නැඟී ඇති කතා ද ඉතා ආකර්ෂණීය යි. ගීසා හි මහා පිරමීඩයෙන් පටන් ගත් විට සමස්ත ඊජිප්තුව පුරා ම ඇති පිරමීඩ ඒ කතාවලට සාක්ෂි සපයනවා. ඇතැම් ඒවා අදටත් අභිරහසක්.

මෙම ලිපියෙන් උක්ත පිරමීඩ සහ ගීසා හි මහා පිරමීඩ ගැන ගොඩ නැඟී ඇති මතවාද සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනවා.

ඒ ගැන ලිපිය කියවන්න පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න.

https://tinyurl.com/3k9sxmur

Related Articles